Clavichord

 - Invändningar


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Invändningar >> Baksarg


Stegstift bestämda vinkelrätt mot baksargen

En alternativ teori har presenterats vid Magnano-konferensen 2001:

Jenny Nex and Lance Whitehead, ‘Three Eighteenth-Century Schools of Clavichord Building: A Comparative Study’, Magnano Proceedings V, 2002, pp. 205–237.

Stiftningen förutsätts där ha gjorts med en mätsticka som ligger an vinkelrätt mot baksargen och förs utmed steget. Markeringarna för stiften på mätstickan förutsätts ha bestämts genom att uppmätta tumavstånd likdelats. Ett Lindholm & Söderström-klavikord från 1808 finns med i den presenterade analysen, det instrument som här betecknats som SMF52. Här är tabellen med de angivna värdena. Sista raden visar fyrfotsvärdena.

Som synes är avvikelserna mellan tummått och uppmätning avsevärda. Jämförs värdena med avvikelserna för motsvarande grupper i den här presenterade teorin visar sig summan där avvika från uppmätningen med endast några tiondels mm. För de enskilda grupperna kan avvikelsen vara större, men vid summeringen tar de ut varandra. Det visar att bestämningen bör ha gjorts utifrån helhetsmätningar, som därefter underdelats, snarare än att smådelarna bara adderats från bas till diskant.

Ett annat argument mot baksargsteorin är att måtten inom stegen visar på stor enhetlighet mellan de olika klavikorden, medan positionen på resonansbotten, och därmed avståndet till baksargen, varierar.