Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftpositioner >> Större modellen


Stegstiftpositioner, större modellen

Endast S1795 har originalsteg i ursprungligt läge. Helhetsanalysen baseras därför enbart på detta instrument. Från F# och uppåt är stiftningen gjord likadant som i standardmodellen före 1800. Basdelen är förlängd, eftersom tonomfånget utökats med en kvart till C1.

De övriga dokumenterade sexoktaversklavikorden har kvar delar av det ursprungliga steget. Det är därför möjligt att se att en förändring har gjorts liknande den som gjordes på standardmodellen. Troligtvis gjordes denna också ca 1800, eftersom X5742 och S1795, båda från 1700-talet, följer det tidiga mönstret och M3440, X5779 och X5536, alla från 1800-talet, följer det senare. Orsaken till förändringen är också här att de klingande stränglängderna för tonerna i lilla oktaven tidigare var något långa, vilket syns som en knöl uppåt på mensurkurvan. Om även basen ändrades går inte att avgöra, eftersom alla de stora 1800-talsklavikorden som dokumenterats saknar originalbasdel i ursprunglig position.

Troligen har utmärkningen liksom i standardmodellen inletts med bestämning av några nyckelpositioner. Lägsta basstiftet och gränsen mellan basellipsen och den raka steglinjen, som ungefär motsvarar stiftet för stora D, har redan markerats vid stiftlinjeritningen. Stiftet för c1 är 26 1/2" från den raka steglinjestarten.

Vinkelbestämningen har gjorts likadant som i standardmodellen. Det utökade omfånget gör att avståndet från linjalen till c1-stiftet nu är 8 1/2".

Diskantkröken

Diskantkröken omfattar de tre oktaverna c1-c2-c3-c4. Steglinjen upp till c2 följer ellipsen, för att därefter följa cirkeln upp till a3. Därifrån rätas linjen ut upp till c4.

Hela diskantkröken är likadan som i standardmodellen, och därför är också måtten för vinkelhaken, förd utmed linjalen, desamma.

Diagram

 

Raka delen

Den raka delen är likadan som i standardmodellen före 1800 från F# och uppåt. Den fortsatta raka förlängningen går ner till D, där basellipsen tar vid.

Diagram

 

Baskröken

Baskröken är större än i standardmodellen och omfattar nu C1-D

 

utefter basellipsen. Delningen av raka delen av steget görs från F, på samma sätt som i standardmodellen. Eftersom stora modellen startar från C1 blir det tio avstånd mellan C och F. Eftersom tio inte är jämnt delbart med tre görs delningen inte i tregrupper utan i fem tvågrupper. Det passar bra eftersom avståndsökningen här är extra stor.

Diagram