Clavichord

 - Steg


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Steg >> Stegstiftpositioner


Stegstiftpositioner

Stränglängderna för strängarna från c1och uppåt följer den sluttande diskantdelen av mensurkurvan där den kortare strängen i ett oktavintervall är drygt hälften så lång som den längre. Skulle strängarna nedanför c1 fortsätta att följa denna mensurkurva skulle det snart ge orimligt långa strängar. De avtar därför i längd ner till den längsta sträng som instrumentets storlek klarar.

Stegstiftpoitionerna behöver bestämmas så att strängavstånden avtar från bas till diskant, och så att avstånden mellan c-stiften i diskanten och ner till lilla f ger de klingande stränglängder som den valda mensuren kräver.

En linjal lagd mot det lägsta stegstiftet i basen har vinklats så att det vinkelräta avståndet till det redan givna bortre stiftet i c1-koret är ett tum-mått som gör att linjalriktningen motsvarar strängriktningen. Om en vinkelhake förs utefter linjalen kan strängpositioner markeras på steglinjen. Detta ger möjlighet till full kontroll över alla strängavstånd.

I diskanten, där steglinjen är nära vinkelrät mot strängriktningen, blir precisionen i vinkelbestämningen hög. På den raka delen av steget mellan F och c1, där vinkeln mellan stegriktning och strängriktning är mycket mindre, är det däremot svårt med precisionen. En liten avvikelse på vinkelhaken ger en mycket större avvikelse på steglinjen. Där har därför vinkelmåttet anpassats till enkla tum-mått utefter steglinjen, som lämpar sig för underdelningar i lika eller olika delar. Olika delar används när avstånden ska öka eller minska. Stiftavstånden för det halva antal som ska fördelas utefter den större delen blir då något större än stiftavstånden för det halva antalet utefter den mindre delen. Vid större uppmätta avstånd delas de mindre delarna i sin tur lika eller olika. Delning görs vid behov ner till del som omfattar tre stiftavstånd. Stiften inom dessa minsta delar kan sedan enkelt markeras efter ögonmått.

Eftersom diskantmensuren är densamma i alla klavikordmodellerna är också vinkelmåtten desamma. Den ändrade stegriktningen i den mindre modellen och det utökade omfånget i den större modellen har medfört några ändringar i det övriga registret. Dessutom förändrades standardmodellen och stora modellen ca 1800, vilket medförde förändringar av en del stegstiftpositioner. Detta kan studeras närmare i de olika modellerna nedan.

Standardmodellen

Mindre modellen

Större modellen