Clavichord

 - Övergång


 

Home >> Resources >> Lindholm >> Analyser >> Anhängningsstift >> Detaljanalys >> Övergång


Övergången till diskantlinjen

En av ändringarna som gjordes på standardmodellen ca 1800 var att anhängningsstocken utefter vänstersargen breddades, troligen för att öka hållfastheten. Det fanns det fog för. I flera bevarade klavikord har den brustit eller reparerats, faktiskt även i senare instrument med den bredare versionen.

Hela baspartiet av anhängningsstift har då flyttats åt höger, så att den första, vänstra raden nu befinner sig i det läge den andra tidigare hade.

X5823 (1801) har oförändrad diskantlinje, och har förskjutit hela stiftpartiet utefter baksargen.

I N191234 (1807) har förskjutningen gjorts i linjalriktningen, som ju ungefär motsvarar strängriktningen.Baspartiets avstånd från baksargen har då ökat något. Även diskantlinjen har dragits med, så att avståndet från baksargen där den möter vänstersargen ökat från 4" till 4 1/8".När diskantstiftlinjens vinkel blivit brantare har avståndet f-c1 blivit kortare. För att resten av diskanten ska bli som förut har vinkelavstånden utökats.

I M756 (1808) och SMF52 (1808) har baspartiets avstånd från baksargen dessutom utökats ytterligare till 4 1/8", och stiften i övergången placerats utefter en rät linje från f till c1.

X4003 (1811) har behållit de längre baksargsavstånden för baspartiet och diskantlinjen, men återgått till den tidigare övergången utan rät linje f-c1. Avståndet f-f#1 har också förlängts.